Back to The tech awesomeness
Table of contents
Endeavor chapters

The article for today.

I am using internet connectivity to upload, for example, this type of articles.

However, I would achieve its publication via internetless and as exinternet user.

I mean if today and now I use the internet connectivity and tomorrow I will not use the internet connectivity, then I will attribute myself to the exinternet type of users.

There are also internetless people in acquaintance of mine.

If I am exinternet type of user and go to, for example, one of the banks to get the same services, then I have no office and no place to go to for, because one of the banks is intenet-only type of bank, whether I have the internet connectivity (and whether I have the smart device, if that is the the smart-device-only type of bank) in case it had been its offering at that time.

If I am internetless type of user, I have no access to, for example, that types of bank services: internet-only, smart-device-only unless I purchase internet connectivity and the appropriate device for the internet connectivity, the smart device, if that is feasible by numerous criteria.

The exinternet status of users can be temporary. There are also exinternet people in acquaintance of mine, who do not use internet connectivity by one month and then again use the internet connectivity. Some by one month and few ones who dropped the internet connectivity usage saying "forever" for how long.

Some of automobiles, drones, bots, robots, automats, other things have the internet connectivity. And as well some of them are drivable and usable by other means, for example, wire control, radio control and manually. Both with link in network groups and not.

Maybe other types of the services which are internet-only are also in range for the following types of users: internet and exinternet and internetless.

Update from 2020-12-21.

This three ones are backward compatible.

But I found such one:


  backward compatibility <---------> ability to change

And such one:


                _
  /\            / \ 
  \/ <-------------------> \_/

And such one:



              
   😼 <-------------------> 🐌

During observations at amount of processes in triggeral systems and at microwave machine(as a device) for uncooling burger.

Especially in java.

Update from 2020-12-22.

And for cryptoprocesses:



                 /-----.
   .-.            | _._/ \
   | |            \./  \ . 
   ._. <-------------------> ./----./

Of course if HTTP1, HTTP1.1, HTTP2 and HTTP3G are activable and deactivatable as are internet, exinternet and internetless, that will be one option.

z bandera.

Update from 2021-05-12.

It appeared on 2021-04; 1 sem ago during internetless access to these web pages.

digiture дигітура

The layer of some digiture emits some particles during processes electronically, and the digiture itself artificially has a hash. Thus the wavelength of some digiture is x m at the moment.

Оновлення від 2020-11-08.

Міжмережеву і минуло міжмережеву і позаміжмережеву

Стаття сьогодні.

Оновлення від 2020-12-21.

Ці три є назад спрямовано сумісними.

Але я знайшов таку:


  назад спрямована сумісність <---------> можливість зміни

І таку:


                _
  /\            / \ 
  \/ <-------------------> \_/

І таку:



              
   😼 <-------------------> 🐌

Під час спостережень кількості процесів у перемикачевих системах і на мікрохвильовку(як пристрій) для підігрівання бутерброда.

Особливо у джава java.

Оновлення від 2020-12-22.

І для кріптопроцесів таку:



                 /-----.
   .-.            | _._/ \
   | |            \./  \ . 
   ._. <-------------------> ./----./

Звичайно якщо HTTP1, HTTP1.1, HTTP2 та HTTP3G є активованими та деактивованими адже є міжмережеві і минуло міжмережеві і позаміжмережеві, це є один варіат.

z bandera.

Оновлення від 2021-05-12.

Воно з'явилося 2021-04 десь майже 1 тиждень потому протягом позамережевого доступу до цих сторінок в інтернет.

дигітура digiture

Шар якоїсь дигітури випромінює якісь частинки протягом процесів електронно, і дигітура сама має штучне притаманне ґеш-значення. Таким чином довжина хвилі якоїсь дигітури є х м в моменті.

Update as of 2021-06-09.

Оновлення від 2021-06-09.

Деякі складові інтернета:

з дротів і інших.

версія 1 без дротів і інших.

версія 2 без дротів і інших.

версія .. без дротів і інших.

Some internet parts:

from cords and others.

cordless version 1 and others.

cordless version 2 and others.

cordless version .. and others.

Так звані стаціонарний і мобільний рухомий переносний інтернет.

So called stationery and mobile internet.

Частина дигітури може бути неповідомленою в якій частині інтернета вона знаходиться.

A piece of digiture can be unaware in which part of internet it is.

З такого боку частина дигітури середовищноагностична чи середовищно незалежна від тієї частини інтернета однак вона досі залежить від нього для свого існування. Де середовище це дроти чи бездротові.

From that perspective the part of digiture is medium agnostic or medium independent from that part of intenet though it depends on it for its existence still. Where the "medium" is cords or cordless ones.

Це показує дигітуру чимось на зразок віртуального інтерфейса інтернета з цього боку.

It shows the digiture as something as internet's virtual interface from this perspective.

The update as of 2021-08-29.

Оновлення від 2021-08-29.

Режим лише в інтернеті чи лише онлайн чи лише мережево як для жорсткого зв'язування веб послуг в інтернет.

Only in internet mode as for tight coupling for web services in internet.

Адже це можливо не лише в ньому, такі про жорстке зв'язування в якомусь інформаційному просторі.

As long it is possible not only in it, such ones are about tight coupling in some informational medium.

Не кожна, але ті веб послуги які можуть бути надані не лише в цьому режимі лише інтернету, а в декількох інформаційних просторах є більш робустними. Була часткова згадка про версію цієї ситуації там від 2021-02-20.

Not each, but those web services which can be provided not only in only in internet mode, but in several informational mediums are more robust than those ones only in that or another mode. There was partial mention about version of this situation there as of 2021-02-20.

The update as of 2021-10-16.

Оновлення від 2021-10-16.

https://dzone.com/articles/programming-bs-checked-exceptions.

Якщо рухатися тією стежкою не лише до кінцевого користувача чи користувачки а і зворотньо і надіслати таке виключення кінцевому користувачу чи користувачці в тій ситуації, якщо не є кінцевим користувачем чи користувачкою самостійно, то існує не нульовий шанс щось кінцевий користувач чи користувачка якось її обробить і навіть не надішле зворотньої відповіді в тому стеку наприклад оптимістично.

Інакше користувач чи користувачка може надіслати зворотню відповідь про неможливість чи щось подібне яка в свою чергу в лінійній розповсюдженій не рідкій ситуації може наприклад через підтримку або не через підтримку бути надіслана або до тих хто це обробляє, або до її оновленої нещодавно послуги, або самим розробником чи розробницею в екстренних випадках для описаних сценаріїв, щоби не обтяжувати їх діяльністю накшталт "робити це все ", які в свою чергу теж пізніше надішлють або ні зворотню відповідь назад в цій ціпці.

Таких циклів можливо існує багато. Не існує якось числа для їх обмеження, тобто для обмеження кількості зворотніх циклів в обидва напрямка. Окрім деяких умов для них. Таким чином виникають так звані блукаючі запити і не обов'язково вони періодичні або регулярні. Не рідкою проблемою наслідком цього є те в цій лінійній розповсюдженій не рідкій ситуації що подібна ситуація може залишатися без вирішення нескінченно довго навіть незважаючи щодо тих деяких умов з обмеженнями.

Мені в таких випадках допомагає Massive Attack - Splitting The Atom (Edouard Salier Version) знову ця пісня або метод декомпозиції.

Але ж вона лише лінійна. Хоча й не перетинається з принципом одиничної розширюваності і цикловою належністю. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/single-extensibility-principle-and-cyclic-inheritance.html в такому випадку.

The update as of 2021-10-17.

Оновлення від 2021-10-17.

Виправлення oom та stackoverflow помилок для формул в мові програмування чи фреймворковому програмному каркасі чи інших є рівня-виконання, тому що воно для специфічної обробки пам'яті, тому воно не змінює визначення хоча й спостерігається тривалий час хоча й є частиною http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/eliminating-technical-debt.html процесу. Якщо воно його змінювало би додаючи додаткове виокремлення для для цього випадку створюючі присутність таких мов програмування чи фреймворкових програмних каркасів чи інших з підтримкою цього і без то це створило би можливість для інших мов програмування або фреймворкових програмних каркасів чи інших бути відстунім з початку або бути зміненим з уминанням http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/eliminating-technical-debt.html процесу. Тобто викликало би там специфічні каскадні зміни. Можливо це є причиною того що деяка можливість була тимчасово вимкнена. А тоді первісною причиною цього була би проблема рівня-виконання. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/gravitron.html.

Fixing of oom and stackoverflow errors for formulas in programming language or framework or else is an implementation-level, because it is for the specific memory processing, that is why it is not changing the definition even though it is observable for some time period and is a part of http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/eliminating-technical-debt.html process. If it would change it by adding additional division for this case, creating a presence of such programming languages or frameworks or else with support of it and without then it would create an opportunity for other programming languages or frameworks or else be void of it from the start or be changed by avoiding http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/eliminating-technical-debt.html process. Therefore it would cause specific cascade changes. Maybe it is the reason that some feature was temporarily turned off. And then the primary reason of that one would be the implementation-specific problem. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/gravitron.html.

The update as of 2021-10-19.

Оновлення від 2021-10-19.

https://dzone.com/articles/programming-bs-checked-exceptions.

https://dzone.com/articles/3168222 https://dzone.com/articles/how-to-hack-java-applications.

Але якщо узагальнити ці дві публікації то в них виявив паттерн який притаманний саме в цій розвиненій джава java спільноті й іноді. А саме щось буде кимось десь потім. Як очікування обіцянки. Наприклад та проблема буде вирішена або та втрата даних буде знайдена кінцевими користувачами. Але песимістичний спосіб тут більш доречний наприклад може бути вирішена або може бути знайдена. Але це застосовуєме лише для відкритокодових систем і понадвідкритокодових. Звичайно такі випадки можуть зустрічатися і в закрито кодових системах якщо вони використовують попередні системи.

But if to summarize these 2 publications then in them I found a pattern which tends to be specifically in this advanced java community and sometimes. As is something will be somewhere later. As in waiting for a promise. For example, that problem will be solved or that data leak will be found by end users. But pessimistically the approach is more coherent here for example that one can be solved or can be found. But it is applicable only for open source systems and super open source systems. Certainly such cases can be found and in closed source systems if they use previous ones.

Й один з типів визначників втрати даних там з https://stackoverflow.com/questions/17650970/am-i-using-the-java-7-try-with-resources-correctly.

And one type of data leak detector is there since https://stackoverflow.com/questions/17650970/am-i-using-the-java-7-try-with-resources-correctly.

Обидва автоматизований й не автоматизований перегляд і не лише коду не обіцяє відсутність проблем. Інакше це занадто оптимістично.

Тому що обидва є залежними від якоїсь форми наприклад переліку правил чи інших даних. Але так довго як мова програмування надає можливість створити будь який тип додатка чи застосунка і так само надає можливість створити будь який тип помилки. Чим більше той тим ліпше наразі. Але так довго як код в відкрито кодових сховищах і інших є з'являємим після створення швидше ніж переглядаємим і не лише таким, існує також рухоме вікно тих переглянутих і не переглянутих кодів і не лише кодів. Так той недолік може бути знищений наданням зразка деякої процесної форми такої як наприклад не випуском коду без перегляду і не лише, що сповільнює надання але підвищує якість коду можливо однак це узалежнює розробника чи розробниці чи інших читати про ту форму і про інші передкодові процеси для сховищ поза кодом. Проте це одноразово хоча може й змінитися опісля.

Але така узалежність може бути усунена доданням тих даних до якогось з файлів про проект, який все одно може бути автоматизовано отримуваним.

Однак це створює перепону чи проект подібні методи покращення якості має в наявності чи ні чи також приховані. Тому що деякі проекти мають її в циклах постійних розробок чи в інших і не виставляють це до інформації про проект як властивість даних.

Так що вона опціональна щонайменш наразі.

Без неї як оголошення я не можу стверджувати чи кодова залежність з доданим кодом чи без має щонайменш поліпшену чи погіршену якість. Така опціональність у цьому випадку робить подібну спрощену метрику відсутньою і неприпускаємою для обох. Але я це вже зазначав на цих веб сторінках.

Але це одноразово. До наступної зміни. Бо ті системи принаймні 2 з тих не обмінюються інформацією. Або вони покладали це на розробника. Теж одноразово.

Тож це один спосіб для покращення якості метрично спрощено. А іншими здається є це більш розповсюджені це за якоюсь популярністю в системах і по рекомендації залежностей.

Таким чином 2 останніх є більш зовнішніми до процесу розробки поки означений є більш внутрішньм до процесу розробки. Ті зовнішні наразі здається превалюють.

Both automated and non automated reviews do not promise the absence of issues. Otherwise it would be overoptimistic.

Because both ones are dependent on some form of for example a list of rules or other data. But as long as programming language provides possibility to create any type of application and as well it provides it to create any type of mistake. The bigger that one is the better ultimately. But as long as code in public and other repositories is appearable after creation faster than reviewable, there is also a moving window of those reviewed and not reviewed codes. So that impediment can be fixed by providing some instance of process forms for example such as by not exposing code without review, which slows down the delivery but increases the code quality however it takes developer or else to read that one and other precode processes for repositories out of the code scope. Even though it is one time though can change afterwards.

But such dependency can be avoided by adding those data to some of the files about project, which is elsewise can be automatically queried, sent and received.

While it creates a division whether such methods of increasing code quality has or not or hidden. Because some projects have it in CI/CD or else cycles in backend and in middleware and do not expose to information about project as a data property.

So it is at least optional now.

Without that one as an announcement I can not assert whether the code dependency with source or without has at least increased or decreased code quality. Such optionality in this case makes such simplified metric absent and unpredictable for both ones. But I had already admitted that one in these web pages.

But it is one time. Till the next change. Because those systems did not exchange the information. Or they put on the developer. Also one timely.

So it is one approach for improving code quality metric simplifiedly. Other ones which seem to be more widely distributed are by some popularity in systems and by dependency recommendation.

Thus the latter 2 ones are more externalish while the mentioned one is more internal to development process. Those externalish ones prevail at the moment it seems.

Деякі автоматизовані перегляди мають деякі власні кількістні метрики про якість коду.

Some automated reviews have some own quantative metrics for code quality.

The update as of 2022-01-10.

Оновлення від 2022-01-10.

The update as of 2022-04-07.

Оновлення від 2022-04-07.

Ця веб сторінка також і про якийсь тип руху. Тому що вона про зміну середовищ у деяких межах.

The update as of 2022-04-26.

Оновлення від 2022-04-26.

У дигітурі її копія наприклад методом як у джава java середовищі її призупинкою неможлива тому постійно додають більше даних користувачі і користувачки й більше того вони створюють одне до іншого посилання у тих даних. Навіть якщо достатньо вільного місця для такої копії. Тому це також нагадує якусь програму деякого розміру яка постійно виконується і якісь частини доскладаються яка й окрім того зі стасусами підготовці до виконання і виконується, тобто у цьому чимось схожа з компіляційними складачами але складніше з за того такого виконання щодо наявних і доступних даних. Тобто якщо така копія і можлива то лише щодо попередніх даних. А для них той метод не має значення бо ті дані тоді вже десь збережені. Якщо вони десь збережені. Але навіть якщо б більше однієї сутності виконувало таку копію щодо поточних даних то той метод застосовний сегментовано щодо частин даних. І чим більше таких сутностей тим менша кількість користувачів і користувачок мали б чекати його завершення у тих межах для такої копії. Тобто це про ситуацію чи очікують користувачі і користувачки завершення тієї копії чи ні. За позитивності такої умови про очікування наприклад цим методом це можливо як сегментовано так і без з іншими виконаними вимогами з різною швидкістю для поточних даних тобто сумішшю одного сегмента поточних з іншими минулими. За негативності такої умови про очікування наприклад цим методом це можливо як сегментовано так і без з іншими виконаними вимогами теж з різною швидкістю але лише для минулих даних. Тобто для поточних це неможливо якщо хоча б один елемент у такій дигітурі не чекає щодо завершення копіювання своїх останніх поточних даних яким би цей елемент не був за розміром чи у якому сегменті якщо у якомусь.

Окрім того як користувачі і користувачки зміюючи створюють посилання у тих даних а саме у частинах такої дигітури особливо у соціальних мережах і агрегаторах і інших як то наприклад у вікіпедії у частині Див.також вказує на щось з опціональних нерозвиненості чи неприсутності чи невмикаємості особливостей рекомендаційних систем у них. Тобто такими змінами вони і виконають роль систем рекомендацій.

Щодо модифікаторів доступу до тих посилань у тих даних у дигітурі то у ній вони набагато різноманітніші від п'яти закріплених у джава, і навіть від порівняння з наявними ліцензіями для ПЗ хоча і у тезі у HTML ГТМР це непомітно атрибутом чи інакше окрім можливо десь спеціального додання такої особливості таким чи такими фреймворковими програмними каркасами це помітно у тих межах де такий тег використовується у деяких елементах цієї дигітури.

І також дуже гарно зазначено у одному коментарі до одного з застосунків чи додатків у одній з веб крамниць про підв'язку. Якщо вважати будь яку інтеграцію з використанням ППІ як то веб ППІ чи ППІ з якоїсь мов програмування але у такій яка має посилання у тих даних за в'язку то знову згадуючи оновлення від 2022-04-07 та Оновлення від 2022-04-09 про спрямованість у посилання то якраз і створюється пара як то наприклад підв'язка і надв'язка що вцілому і формують в'язку тобто таку інтеграцію у ПЗ. Тобто для клієнта те саме посилання є підв'язуючим а для постачальника чи постачальниці є надв'язуючим принаймні при інтеграціях.

Same sample of a link as a binder and as a bindee, depending on for whom. For APIs which contain a link, bar code, QRcode. Також для ППІ з штрихкодом чи з ШРкодом чи іншими.

The update as of 2022-06-21.

Оновлення від 2022-06-21.

З за їх зміни деякі затримки у між проміжками часу чи з реп'яшками і подібними чи без у обмінах даними у віддалених процесах

.

Особливо у закритокодових і гібридних, що неперевіряємо а також якщо такє у відкритокодових і понадвідкритокодових з за компіляційного чи іншого складача чи складачки, динамічних бібліотек, інших посередніх і інших подібних, якщо не виключено чи excepted чи інших подібних. Які а саме виключення, exceptions, та інщі подібні для цього мають перевагу у цих випадках.

І також сприяє застряганню на певних застарілих версіях ПЗ на відміну від rolling updates способа як то катячіїхся оновлень. Якщо ті застарілі версії переглянуті і не лише у коді або у білому переліку чи подібно. Навіть якщо немає альтернативи про що мені невідомо щодо перегляду коду і не лише. Тож залишаються ситуації виключення підтримки таких версій такого ПЗ у наступних версіях чи інакше про що було у оновленнях у табличці поряд з 2021-10-05. Або архітектурно як було у минулому але з'явилося посереднє ПЗ після того для підтримки того ПЗ котре було виключено чи інакше. Щонайменш у відкритокодових і понадвідкритокодових такє теж можливо але якщо така версія такого ПЗ або перемикачевої системи теж переглянута і не лише або у білому переліку чи інакше то це виключено як то excluded.

Що підтверджує вкотре superiority відкритокодового і понадвідкритокодового ПЗ але принаймні у такому і цу цих випадках над закритокодовим і гібридним для виключення подібних ситуацій при їх застосуванні і їх повторення у тих випадках. Навіть якщо такє додання до білого переліку чи перегляд і не лише коду чи інакше і повільніше ніж без такого це позбавляє від наявності і повторення подібних замкнень виробника.

Але адже увесь код відкритий то неповідомлення про відомі проблеми у ньому залишають невідомі проблеми при їх наявності для зусиль хакінга як у 25 чого позбавлені закритокодові і частина гібридних.

Адже такі неповідомлення від деяких зусиль хакінга чи не від зусиль хакінга особливо такі які у ПрНайбС не можуть бути повністю виключені, то залишається лише покращення мови програмування і інших пов'язаних для їх виключення чи інакше у випадку для відкритокодових і понадвідкритокодових. Або ж знову як до частини як у малюнку про distibution що є достатньо малочисленним а значить і повільним що є також зворотнім від http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/accelerator-of-code-progress.html.

У можливому ризикованому випадку масового переміщення чи масової міграції відкритокодового ПЗ до закритокодового це нагадуватиме виконання http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/single-extensibility-principle-and-cyclic-inheritance.html яке розповсюджено розробникам і розробницям джава java для даних у класах як найкраща практика але у такому випадку для ПЗ.

Але адже неповідомлення можливе і для закритокодового і гібридного ПЗ зворотній зв'язок як то feedback можливий різний для закритокодового але радше суто опціональний тому що більшість вже закрита.

Також залишаються можливості при яких чи ПЗ гібридне чи відкритокодове чи закритокодове чи понадвідкритокодове невідомо як то наприклад сховано чи інакше. При тому також і якщо посилання щодо його коду нема. При тому також тоді є дві можливості. Є можливість для зв'язку як з цим сайтом і відсутня. При одному а саме за присутності з яких це вказує на відсутність якогось частково і веб сервіса чи веб послуги чи інших як у 2 а також і для DApps і принаймні деяких подібних як у оновленні від 2022-02-28 при якому можливо з'єднання з такими клієнтками і клієнтами у яких нема невіртуальних засобів для такого з'єднання. Щоб підсумувати це узагальнюємо до пошукача чи пошукачки таких шляхів щодо можливості з'єднання для таких груп тому що цим сайтом це у Імпрессумі а у якомусь ПЗ це у меню з переходом до ППіНТВСуІ і тому подібними способами. Теж за допомогою якоїсь подібної послуги включно з частково веб сервісом чи веб послугою. Або ж за тим же зворотнім зв'язком як то feedback. Інакше це можливо власноруч тобто через тестування чи перевіряння.

Тому невиключено адже пізніше деякі теги були додані і у АшТіЕмЕль будуть додані чи вже для подібних сторінок підтримки чи зворотнього зв'язку як то feedback. Але існує і інший спосіб як наприклад у youtube.com послузі у якій були додані теж пізніше у якійсь з версій невідомі теги. Можливість для чого надають і деякі фреймворкові програмні каркаси принаймні попередньо. Що включає принаймні назовні щодо мене як користувача у такому випадку унікальність і некопійованість до якогось рівня але і виключає перевикористання тобто reusability яке надає включно і АшТіЕмЕль при закритокодовості і при гібридності якщо та частина закритокодова як і у подібних випадках у оновленні сьогодні.

При тому що деякі ППіНТВСуІ підтримують обидва способи при відображенні веб сторінок і веб сайтів як різні версії АшТіЕмЕль так і фреймворковопрограмнокаркасовий спосіб то формується наступна шкала для них.


  різні версії АшТіЕмЕль <-------------------> фреймворковопрограмнокаркасовий спосіб

від 2021-11-26.

від 2022-02-05.

Яка схожа із щодо шкали для A-1, A0, A1, A2 .

З цієї перспективи така шкала незастосуєма для джава тому що у ній і фреймворкові програмні каркаси і невеликі класи виконуються однаково навіть при припустимій схожісті у порівнянні їх дерев щодо об'єктів при виконанні. Чи то для передніх частин чи то для задніх. Тож це особливість у тих ППіНТВСуІ і АшТіЕмЕль . Але виключенням чи ні при цьому є отой випадок з JFra і JPA і подібними які внутрішньо у джава нагадують саме таку ж ситуацію як з цією шкалою щодо тих ППіНТВСуІ і АшТіЕмЕль .

Порівнюючи і поєднуючи деякі і включно з деякими відкритокодовими ППіНТВСуІ з таким фреймворковим програмним каркасом для джава java як то Spring Framework, вони деякі з яких маючи у наявності виокремлення щодо частини для користувачів і користувачок і внутрішньої як то XUL у Mozilla, не багато з них мають такий зручний зовнішній інтерфейс як у spring.start.io для обрання об'єктів щодо таких ППіНТВСуІ ймовірно для користувачів і користувачок середнього рівня досвіду. Таким чином залишаючи можливість для негнучкості тобто для їх використання чи застосування лише користувачам і користувачкам початкового рівня наприклад при завантаженні різних версій цілком і для просунутих користувачів як то наприклад при завантаженні і компіляційному чи іншому складанні їх кода. Тобто вони не копіюють такий спосіб прогалина це чи ні.

The update as of 2022-06-21.

Оновлення від 2022-06-21.

Тож було знайдено отаку публікацію одним веб сервісом чи веб послугою частина якої: ..Якщо випадково чи інакше якась наступна версія веб сервера чи веб обслуговувачки чи веб обслуговувача для додатків і застосунків матиме за замовчуванням особливість щодо автоматичного повторного запуска то ви цього не помітите або помітите більш короткі проміжки щодо таких очікувань...

Це схоже з однією з публікацій цими веб сторінками про особливість веб сервісів чи веб послуг щодо автоматичного переміщення між декількома місцями у веб для їх розміщення за їх преференціями чи налаштуваннями.

Але водночас це і нагадує про http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/dates-in-objects.html.

Тож якщо знову звернутися до однієї з публікацій у Імпрессумі цими веб сторінками то помітно що обидві стосуються OSI моделі. Однак з відрізненням щодо одна з них з якогось з перших рівнів, а інша щодо веб сервісів чи веб послуг якогось з останніх рівнів тієї моделі.

Тобто як у цих веб сторінках про DET від 2022-01-28;2022-01-29. Як є переважно можливим різноманіттям не всередині наприклад одного хмарного сховища а між різними і деякими іншими скриптів або ж деяких інших засобів. У випадку великих обсягів даних це і додаткове навантаження щодо мережі чи мереж які забезпечують таку особливість.

The update as of 2022-06-22.

Оновлення від 2022-06-22.

Тож якщо за відповідним наміром чи іншим така особливість при такому рефакторингу чи інакше не виокремлена то це нагадуватиме WET і декілька з деталів виконання щодо тих рівнів а також ситуацію з JFra а також деяке повторення. Якщо ж виокремлена при такому рефакторингу чи інакше це нагадуватиме як DRY спосіб. При тому що деякі з наявних способів для конфігурацій нагадують як один з у джава Java конфігурації у спрінг Spring фреймворковому програмному каркасі так і деякі у деяких перемикачевих системах.

..

Блокування щодо якоїсь функції чи якогось метода чи їх набору якогось чи якоїсь з у 2 якоїсь іншої чи якогось іншого чи самим собою чи самою собою ці дві які значно рідше на відміну від вимкнення чи зачинення необов'язково вимикає обмін даними у принаймні міжмережево і позаміжмережево як у мережі так і місцево і ймовірно у минуло міжмережево залежно від того застосування. Якщо зачинення чи вимкнення не вимикає цей обмін даними то це до http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/issues.html але наприклад з оголошенням про це для користувача чи користувачки з ймовірним чи ймовірними підтвердженнями то це до http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/feature-as-a-dependency.html.

..

Звичайно як окрім того пересічення між DML та DML присутні принаймні як адміністративні засоби принаймні у деякій версії 5.6 деякої RDBMS але яка потребує обов'язково застосування додатково перемикачевої системи для них та EXPLAIN/DESC у SQL але який чи яка радше інформує користувача чи користувачку та потребує обов'язково застосування додатково інших засобів для тих даних з них для повноти при застосуванні DDL та DML. Які теж лише частково поєднані з sormula і деякими альтернативними подібними. Теж локально і віддалено але якщо віддалено мережево то тоді потребує як обміну даних та мережі.

..

Звичайно якщо нема відписки як то невідписуємо як то not unsubscribable і такє також повторювано і/або нема спам методу для фільтрування чи визначення тоді можливе додання іншого подібного але це нагадує тоді один з методів для http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/race-condition-simulator.html.

The update as of 2022-06-23.

Оновлення від 2022-06-23.

З iframe. Ті теж online only;лише міжмережеві.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/cases-for-rather-immutable-distributable-storage.html.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/draggable-and-sortables-ones-for-silent-ones-among-noisy-ones.html.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/dry-and-wet-and-null.html.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/electricity-in-data-and-data-in-electricity.html.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/hypothetical-cat-to-computer-interface.html.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/internet-and-exinternet-and-internetless.html.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/mobili-calcolatore.html.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/triggeral-system.html.

З за УРР;URL у iframe. Якщо б під'єднання було би альтернативно не через DNS, а через іншу, то він залишався би унікальним. І міжмережевим якщо альтернативно та чи той інший теж там.

Тож у такому випадку вони не повторно використовуємі чи не повторно застосовуємі рівнем ППіНТВСуІ залишаючи мені як користувачу альтернативу обирати іншу як у 16 саме для цього.

У випадку для застосування у цих двох ситуаціях це вимагає від користувача чи користувачки додаткової обережності що невідомо принаймні таким тим ППіНТВСуІ а тому й невідомо їм. Що принаймні так є і наразі для DNS.

Якщо ті три не були у джава і яких не було у випадку з grpc.io додали туди то це доводить не референсне виконання чи виконання не за посиланням. То це також й інший спосіб розширення джава. Але і не виключено що вони будуть додані чи залишаться не доданими.

Адже невідомо чи самій джава про це відомо то не виключена одна з ситуацій як у з http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/dry-and-wet-and-null.html.

При тому можливе додання тих трьох іншими мовами, не програмування, від додання декількох таких мов до одного дістріб'ютіексчейнджі перед його компіляційним чи іншим складанням до додання однієї такої мови для одного дістріб'ютіексчейнджі з версією для однієї такої мови перед його компіляційним чи іншим складанням і це останнє створить декілька версій і при цьому той наступний код потребуватиме такого повторного компіляційного чи іншого складання без застосування динамічних способів чи без застосування веб сервісів чи без застосування веб послуг.

Але такі поглинання коду у минулому у інщій мові програмування призводили до непозитивних відгуків як і непоглинання але статистичні дані цьому мені невідомі.

The update as of 2022-06-24.

Оновлення від 2022-06-24.

З вчорашнього чи будуть ті три додані чи інакше чи ні вони однак вже у джава у той спосіб. Деякі інщі не були додані тим способом так чи інакше тож невідомо чи це суміш і тоді це як нагадування про спосіб подібний до http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/project-management-with-jira.html чи інше. Навіть так обидва нагадують додатковий до від 2020-04-01 у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/the-destiny-of-the-sample-of-the-unit.html.

The update as of 2022-10-27.

Оновлення від 2022-10-27.

Якщо ви знайомі з final для класів у джава, то вам відомо про те що такі класи не розширюються іншими. І нарешті про веб послуги і про веб сервіси.http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;9 Навіть за умови якщо для тих які online-only. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/hypothetical-cat-to-computer-interface.html;2022-05-31 та від 2022-06-23. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/issues.html;2022-09-01. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;2022-06-11 У listenonrepeat.com є одне припущення: він завантажує дані з одного іншого веб сервіса чи веб послуги а саме з youtube.com. Але незважаючи як ви зберігаєте свої переліки для нього чи динамічно із конкатенуванням;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/summation.html;2020-06-05 перед їх застосуванням чи використанням чи статично незважаючи зі зберіганням веб протокола чи без нього для подальшого його додаткового пошуку при кожному звертанні http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/hyperprotocol.html як посиланнями до веб тобто УРР якщо поза такої його особливості для таких переліків даних у самій веб послузі чи у самому веб сервісі http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/feature-as-a-dependency.html з за цього припущення він не відтворить дані з інших веб послуг чи веб сервісів принаймні на той момент протягом якого я застосовував чи використовував його тобто listenonrepeat.com. Це обмеження. Але повертаючись до рішення. Параметр для веб адреси тобто УРР до іншої веб послуги було б рішенням. При закритокодовості це неможливо. А меш у такому випадку має повторно завантажувати дані іншим веб сервісом до youtube.com щоб потім звернутися до них з listenonrepeat.com що є повторенням даних. повторення. І якщо таке можливо чи доступно. І це лише для визначника. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;1 Або ж перестворювати подібний веб сервіс чи веб послугу з наприклад таким додатковим параметром для УРР іншого веб сервіса чи веб послуги звідки звертатися до даних що є WET http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/dry-and-wet-and-null.html І теж повторенням. додаткове повторення. Але повертаючись до інших веб сервісів і веб послуг. І так не для лише цього одного такого веб сервіса чи веб послуги. Тобто такі веб сервіси і веб послуги не підтримують принаймні Принцип одиничної розширюваності про який у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/single-extensibility-principle-and-cyclic-inheritance.html Це чимось нагадує final для класів у джава. Якщо вважати один такий веб сервіс не сам по собі або одну таку веб послугу не саму по собі а зі всіма оточуючуми компонентами включно і з ППіНТВСуІ у застосуванні чи у використанні за клас з застосованим final для такої ситуації тобто у такому випадку.

Тобто помітна така собі компоненталь без назви яка включає один такий веб сервіс не сам по собі або одну таку веб послугу не саму по собі а зі всіма оточуючуми компонентами включно і з ППіНТВСуІ у застосуванні чи у використанні. Про Компоненталі є дещо у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/eliminating-technical-debt.html;2021-01-16.

Ця компоненталь залежно від рівня деталізації включає щонайменш дуплет а точніше триплет або більший який складається принаймні з веб послуги чи веб сервіса та з ППіНТВСуІ у застосуванні чи у використанні і 1 АБО як у цьому випадку більше для такого веб сервіса чи такої веб послуги УРР ЧИ/І більше УРР ЧИ/І визначників для них. Навіщо вона потрібна мені невідомо; окрім того вона без назви; але у ній важливо те що вона нагадує клас з застосованим final як у джава з такої перспективи принаймні у такій ситуації яка має як наслідок не 1 а 2 повторення. Застосування компоненталей стає більш доречним при застосуванні таких веб послуг як наприклад IFTTT;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/issues.html;2022-07-13. Тобто для меш.

The update as of 2022-10-28.

Оновлення від 2022-10-28.

Існує стос. Існує метод. Існує віртуалізатор. Для мене це стос методів тобто стос викликів методів але він переважно невидимий. Віртуалізатор це стос перемикачевих систем тоді. При їх запусках він видимий. Вони відрізняються щодо їх меж у такій перспективі.

Вчора у мене були 2 якихось повторних запуска, але вони дивні тому що несхожі на попередні. Це нагадує про типи повторних запусків, але якщо інакше то у цих випадках невідомо що їх викликало бо це не я повторно запускав.

Вони були непов'язані тобто у різних платформах і стосах і архітектурах.

Шукаючи традиційно у одному випадку у залишених записах одразу згадалося ПЗ як то Takipi яке опісля отримало перейменування у інше. blog.takipi.com/we-crunched-1-billion-java-logged-errors-heres-what-causes-97-of-them. Це одним з найякісниших пришвидшувачів;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/accelerator-of-code-progress.html відомих мені принаймні на той момент як мені було про нього відомо на мою думку.

Але у цих 2 випадках повторних запусків без джава у цих стосах.

Засумував з за нестачі такого подібного ПЗ для стосів у цих випадках. Тому що воно пришвидшує автоматизуючі. І адже від цих стосів не уникнути принаймні з легкістю то тримати їх найменшими як то мінімальними але це не щодо цих 2 випадків і це і є для них пришвидшенням. У найгіршому випадку OOM чи stackOverflow, чим нагадує і про випадок у одному з блокчейнів; http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/issues.html;2022-09-01.

У іншому випадку за допомогою підтримки тому що там ці ймовірні дані щодо причин повторних запусків так звано розтягнуті по багатьом місцям як то scattered.

Тобто незважаючи щодо цих різних плаформ і стосів і архітектур у цих двох випадках як їх також звуть інциденти як то incidents це можливо 3 методами чи 3 способами а саме


  комунікаційно;підтримкою
  за допомогою зовнішнього ПЗ
  за допомогою внутрішнього ПЗ;наприклад самою перемикачевою системою

..

Як то кажуть other than that.. декілька деталів протягом цього. Коли у наявності сотня повідомлень електронної пошти то такий спосіб з назвою ACTION REQUIRED стає у нагоді на відміну від випадка з достатьно порожніми такими скриньками для електронних листів.

Але якщо відставити можливий спам і подібними методами щодо таких повідомлень;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/messenger-types.html у таких скриньках щонайменш як одна особливість;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/feature-as-a-dependency.html як то переважна змінність повідомлень у повідомлювачах;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/messenger-types.html після додання після електронної пошти як послуги і переважна незмінність електронного поштового повідомлення є їх відмінністю.

Але водночас стає помітною відносно ненова ідея щодо того якщо з перспективи з будь якого з таких повідомлень, йому невідомо який саме клієнт тобто наприклад клієнтський застосунок і подібні його відчинить якщо таких клієнтів більше одного.

Але якщо розширити це саме тобто ця сама ідея стосується і ШРкодів;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/codifizer-and-decodifizer.html;2021-07-19 а тому і подібних: а саме невідомо яким клєнтом тобто яким саме зчитувачем такий код чи інщі буде чи будуть відчинені. Наприклад з особливістю з'єднання з мережею чи без такої як то online only.

Ці два випадка з вчора і описом сьогодні дещо підтверджують про як у examples.javacodegeeks.com/software-development/legacy-ing-systems-causes-solutions тому що дещо магічно тому однак і нагадують про аджаіл;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/mobile-health-care.html2021-09-25 тощо.

The update as of 2023-01-31 .

Оновлення від 2023-01-31 .

Сумніваючись у собі але не заперечивши щодо http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/hypothetical-cat-to-computer-interface.html а також щодо безім'яції у повідомлювачах і схожих додатках чи веб місцях з ними.

Тому я знайшов також підтвердження суто гіпотетичне можливості наявності без'імяційної дигітури. Навіть у визначеному інтернеті. Але наразі йому є обмеження з за інформаційних вірусів; http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/some-virus-control-methods.html.

Тобто підтип дигітури і ділення для самої дигітури.

Тож з http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/hypothetical-cat-to-computer-interface.html кіт чи кішка навіть попри те що теж можливо має якийсь невіртуальний визначник може надіслати вам майже будь-що тобто багато різних повідомлень. І це не імперсонація але це не ви. Але це після визначення. Тож це не зовсім кіт чи кішка надіслав чи надіслала якщо надіслав чи надіслала таке.

У інтернеті є так що IP обмежені у обсязі публічна послуга це чи ні тобто commodity це чи ні. Тобто вони array[N] тобто масив з обмеженням, принаймні у 2х версіях. DNS використовує їх і тому ніби без такого обмеження. Але то щодо принаймні OSI моделі.

Підказкою є те що децентралізовані і так їх вже використовують тобто ці IP. Або ж DNS.

Але це узагальнюється до адресацій. Далі це узагальнюється до так званої адресації спочатку тобто до addressing-first.

Далі без нумерації цих кроків, вже можливо створювати мережі без визначення але це не щодо інтернета чи не щодо дигітури якщо вони не під'єднані до них тобто не підключені до них. Тому це і є підтвердженням можливості наявності такого.

А спосіб такий що теж застосування схемки http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/gravitron.html;2021-03-22 або ж http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/gravitron.html;2022-01-14.

Далі це застосування пакета який адресується цим діленням. Недоліком є те що зусиллям хакінгу досі можливо впіймания декількох пакетів після ділення але додаткове ділення їх тобто самих веб адрес чим би вони не були усуває цей недолік. А саме надсилання можливо схожим до наявних децентралізованих. Тобто зусилля хакінгу стають видимими. Тому що вони у такому налаштуванні можуть зосередитися лише у таких веб місцях дигітури.

Іншим є їх крізь їх а саме цих частин якесь забуття протягом пересилань але одного вже достатньо окрім того і тоді це не щодо proactive passivity .

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/some-virus-control-methods.html;2021-08-04.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/contradiction-creating-operation.html.

При цьому при рівні 7 тобто Application такий протокол як ГТТПБ;https стає альтернативним завдяки такому з'єднувачу і роз'єднувачу у початку і у кінці ціпки для надсилання. Але сам вміст для надсилання тоді якщо він крізь ГТТП;http має бути кодифікований і навпаки. Тобто це вимога у такій альтернативі.

Краса цього рішення у тому що воно не лише відрізняється від ідеї створення іншого інтернету що було би створенням інших мереж спочатку а огортання і виділення іншого типа дигітури а тому значно економічніше і чим і власне є дигітура теж.

Присутня критика і навіть телефонні виклики щодо схемки про калькулятор;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/another-approach-for-imports.html але і він показує про помилки. Тому я їх відхилив.

Якщо ви знайдете щось краще за умови якщо нема відповіді з +380661907243, тоді +380635531264; no answer from +380661907243, then +380635531264.

Тож як немма викликів то продовжуючи від http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/accelerator-of-code-progress.html;2021-09-01 у віртуалізаторах у джава у багатьох версіях відсутній виразний визначник тому як такої їх мережі немає, але для такої мережі визначник однак потрібен тому він делегується або це можливо якщо ні крізь інщі визначники як на початку оновлення сьогодні.

Але адже це з multi-tenant способа принаймні одного з то це не виключає її наявність. Також це щодо обмежень щодо початком цього оновлення.

Одного разу мене питали про схоже чому саме так а не інакше тому відповідаючи схоже наприклад відповіді присутні принаймні як у одній з пісень Дзідзьо так і у стрічці про День сурка.

Звичайно це прийнятно щодо калькулятора у цьому оновленні тому що це з іншої перспективи пов'язано з нещодавніми оновленнями про обмеження цими веб сторінками.

Наприклад ви не застосовуєте калькулятор і навіть використовуєте щосьб поза межами цієї таблички http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;18. І навіть наприклад повторно використовуєме. Але водночас можливо отримати щось як походженням як з тієї таблички. Це не смішно а радше http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/contradiction-creating-operation.html тому що це тоді не заперечуєме. Щодо consumer-provider. А наприклад при цьому 20% підвищення це взагалі смішно у такому випадку. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/imasvaji.html;2020-09-03. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/summation.html;2021-12-09. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/transaction-management.html;2021-07-25.

Тому за наявності чогось цифрового альтернативного цьому поза межами воно є кращим. Можливо не наразі а пізніше. Але це також схоже щодо повторення двох оновлень цими веб сторінками. Але якщо з виключенням щодо закритокодового і гібридного. А також саме тому це застосовне і не лише до http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;32.

Тому це про смішне у околицях але повертаючись до multi-tenant про що також у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/freedom-security-privacy.html;2021-10-20 і у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/some-virus-control-methods.html;2023-01-20. Що лише повертає до початку оновлення і підтверджує не лише те що там а і те що вони мають бути доведені до без зламів як то hack proofed. Про що і йшлося 2021-10-20.

Тому повторюючи про те що вже йшлося цими веб сторінками і як то кажуть якщо ви see my point, однак джава і належить до перемикачевих систем як і операційні і у багатьох вона копіює їх, вона нею не є. Тому що вона не запускається як вони. Тому для неї вони є додатковим шаром. Як і для нещодавніх http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/configuring-alternative-compilers-in-macos.html;2023-01-12.

Але екосистема джава складається з додатків і операційні системи їх теж запускають. Водночас і це у джава має підтримку декількох МП і операційні системи у формі додатків теж. І ті і ті включно з процесами. У джава вони однак можливі до створення. Тому у джава присутній і віртуальний компоненталь. Однак у джава там присутній і GC який відсутній у деяких інших МП.

Тому суттєво за наявності onworks.net це дуже наявно навіть попри підтримку образів там як особливості. Й не дивна його поява як веб послуги.

Однак це нагадує не лише JFRA але й у тих деяких МП можливе щось схоже до GC то це також і нагадує про схемку про jIncarnate та hibernate з http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/eliminating-technical-debt.html;2022-02-23.

Тому до цієї ситуації як до NATE-1.

Окрім того веб послуги чи веб сервіси як то IFTTT теж залежні і від ППіНТВСуІ. Однак за наявності запуска однієї операційної системи у якій лише ППіНТВСуІ це і зрівнює такі веб сервіси чи веб щодо шаровості;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/eliminating-technical-debt.html2023-01-30 такої веб послуги й подібних з джава там тому й http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/configuring-alternative-compilers-in-macos.html;2023-01-12.

Адже ця табличка http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/configuring-alternative-compilers-in-macos.html;2023-01-12 не про операційні системи але їх там дві за цією ознакою тому це про якусь категорію якої попередньо не було але ця її назва мені невідома якщо існує.

Ну ось у цьому оновленні до джава там як до екосистеми а саме ПЗ тому і до таких веб послуг теж.

Як і у оновленні вчора; http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/eliminating-technical-debt.html;2023-01-30 при цьому корисна аналогія з spring фреймворковим програмним каркасом щодо його запуска і для запуска цього у цих екосистемах.

При цьому також таке ПЗ як наприклад Apache James наприклад у цьому випадку знаходиться наприклад у образах і таке присутнє у обох екосистемах. А також і принаймні попередньо у scaleway.com. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/eliminating-technical-debt.html;2023-01-28. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/messenger-types.html.

Якщо образи у таких додатках як Docker крізьплатформенні про що мені невідомо то тоді це щодо WORA;ПРВУ або ж навіть щодо WORADA;ПРВУРУ і це додає його за тим до http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/configuring-alternative-compilers-in-macos.html;2023-01-12. Тобто як і деякі дістріб'ютіексчейнджі у джава.

І мені невідомо чи операційна система у якій всередині лише ППіНТВСуІ відкритокодова чи інша чи існує можливість її компіційного чи іншого складання однак відомо що так звано двигун того її ППіНТВСуІ є і відкритокодовий адже присутній у багатьох інших ППіНТВСуІ. Чим теж дещо інакше але додає до http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;32.

Тож які існують варіанти табличкою


	               
	операційна система      образ крізь додаток     ПЗ
  операційна система      екосистема чи ППіНТВСуІ   ПЗ чи веб місце
                 
                 чи платформа;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/accelerator-of-code-progress.html;2023-03-28
  ..

Але ідея про збирання всього суто однією МП за цього є так звано блідою з за її наявної недосяжності. Якщо це досяжно лише про С++ тоді це наразі про домінування або про безальтернатівність або про так звано ПЗ зоопарк. Тому що застосовне http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html. Про подібне йшлося у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/transaction-management.html;2023-01-04 та у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/feature-as-a-dependency.html;2022-05-03 та у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/gravitron.html;2020-09-07 та у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/video-connectors-and-additional-reality-devices.html;2021-12-05. Окрім про подібне про безальтернативність про яку у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/configuring-alternative-compilers-in-macos.html;2022-05-04 та у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/triggeral-system.html;2022-07-01.

Що є протиріччям не лише у межах щодо http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/market-concurrency-provider.html якщо воно до цього застосовне.

Довші ціпки ніж у цій табличці нагадують про пісню За деревом дерево та про стрічку про Початок а остання також і про http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/rubberish-time.html.

Однак екосистема джаваскріпт і відрізняється від такої джава однак у ній наявно nodeJS але попередньо у джава були аплети для порівняння. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/triggeral-system.html;2022-09-20. У Macromedia/Adobe Flash якихось версій подібного не було тож там теж використовувався так звано ПЗ зоопарк.

Внаслідок цього з за також безальтернатівності і домінування у багатьох ППіНТВСуІ суто джаваскріпт я не виключаю що всі її уразливості можливі до усунення теж. Однак мені невідомо про суто використання і застосування старих версій ППіНТВСуІ Netscape http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/feature-as-a-dependency.html;2022-12-29 коли у ньому ситуація була зворотньою від такої яка наразі з цими екосистемами і операційними системами з за наявної альтернативності там.

Також помітно як і про безім'яційність у цьому оновленні про те що тіньовикі і тіньовикині і зусилля хакінгу можливі до усунення і трекерами. Проте ймовірно у ППіНТВСуІ ці тобто трекери з якогось проміжку були автоматизовані стосовно не трекерів веб місць а трекерів уразливостей джаваскріпт.

Тому подібне є застосовним й не лише до дигітури а й до інших подібних. Також воно вимагає оновлень як у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/eliminating-technical-debt.html;2023-01-28. А тому кращі альтернативи цьому ймовірно присутні схоже теж у деяких версіях серверів чи оброблювачок чи оброблювачів додатків;http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;4. Це щодо для децентралізованих деяких включно й принаймні з одним з протоколів.

Адже про безім'яційність у цьому оновленні застосовне не лише до наявного інтернету а й до мереж протягом надсилання вона застосовна й до децентралізованих протоколів теж але завдяки самому рішенню відокремлено від попередніх шарів моделі.

The update as of 2023-06-27 .

Оновлення від 2023-06-27 .

Безім'яційній сутності притаманний стос з інкапсуляцією завдяки якій вкладена сутність лишається хованою, завдяки якому вона унікально визначена.

Лишаючи доєднання у стосі перемішаними наприклад у пулі схованими як і спосіб перемішування досягається її підтримка. Якщо ні то вона відсутня, також як для веб місць так і для веб застосунків.

Ця унікальність і щодо http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/eliminating-technical-debt.html;2023-06-24. І щодо http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/accelerator-of-code-progress.html;2023-05-23.

Також це нагадує деякі VPN. Також якщо ні то це такє обмеження. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/table-chapters.html;23. І щодо http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/accelerator-of-code-progress.html;2022-09-08.

http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/another-approach-for-imports.html;2021-09-26. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/eliminating-technical-debt.html;2021-07-19. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/hyperprotocol.html. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/triggeral-system.html;2023-03-22. http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/feature-as-a-dependency.html;2022-12-18.

The update as of 2023-07-06 .

Оновлення від 2023-07-06 .

Як частина трекерів з яких активні поза доступністю у деяких випадках наявні такі які схожі з такими як у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/active-and-passive-computer-vision.html;2021-03-11 та у http://thetechawesomeness.ideasmatter.info/gravitron.html;2021-03-18 чим також щодо безім'яційних сутностей.